Porovnanie kazivosti skupiny žiakov so skupinou zaradenou do intenzívneho preventívneho programu „Zdravý úsmev“ v rokoch 1998–2009

11. 8. 2018

Moderné zubné lekárstvo prechádza od výkonov liečebných k výkonom preventívnym. Stav chrupu a parodontu u ľudí na Slovensku nikdy vo svojej histórii nespĺňal požiadavky podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v oblasti orálneho zdravia (Markovská 2003). V niektorých krajinách svedčia štatistické ukazovatele o splnení kritérií odporúčaných WHO (Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Holandsko a iné) a v niektorých krajinách sú výsledky orálneho zdravia hodnotené podľa kritérií WHO horšie ako v Slovenskej republike (Maďarsko, Rumunsko, iné). Pri porovnávaní týchto krajín je zrejmé, že základné rozdiely, ktoré sú zodpovedné za úspech či neúspech v dosahovaní kvalitného orálneho zdravia u obyvateľstva danej krajiny sú v realizovaní preventívnych programov (Kovaľová 2006).

Úvod

V histórii zubného lekárstva Slovenska sa realizovali a realizujú rôzne preventívne programy s rôznymi výsledkami (Jordan Prevažne boli tieto programy zamerané na skupinovú prevenciu, individuálna prevencia je prevažne v rukách bežného zubného lekára, ktorý tak vykonáva aj liečbu aj preventívne výkony (Veselínyová 2007).

Od roku 1998 sa pod vedením doc. MUDr. Evy Kovaľovej, PhD. realizuje preventívny program na zníženie kazivosti u žiakov v školách na Slovensku. Program sa začal realizovať v prvých ročníkoch základných škôl. Postupne do programu boli zaradené aj deti predškolských zariadení a žiaci druhých až piatych tried ZŠ. Od roku 2003 sa program realizuje od tretieho do dvanásteho roka života dieťaťa, od roku 2005 sa rozšíril do materských centier pre tehotné ženy a deti od 0 do 3 rokov. Každý rok sa program rozširuje do 100–120 nových predškolských zariadení a základných škôl, približne pre ďalších 4000 detí. V rokoch 1998 až 2009 bolo do programu zaradených približne 40000 detí s pravidelným programom a ďalších 84600 detí sa zúčastnilo ukážkových hodín. Vykonali sme 12000 cvičení. Zaškolili sme 3050 školských asistentiek zubnej starostlivosti zo študentov, zubných sestier, učiteľov, vychovávateľov, nezamestnaných žien.

Školská asistentka zubnej starostlivosti navštevuje žiakov 6 krát v školskom roku. S deťmi robí cvičenia, ktoré trvajú 45 minút. Počas cvičení učí deti správnu techniku čistenia zubov, pričom používajú zubnú kefku, deti od 6 rokov aj elmex gelee. Ostatné deti dostávajú počas návštevy zubnú kefku a vzorku detskej zubnej pasty elmex (9,4 ml). S použitím fluoridových preparátov v projekte dali rodičia súhlas po predchádzajúcom informovaní.

Epidemiologické vyšetrenie

V predloženej práci sú hodnotené mliečne zuby u 7 ročných a trvalé zuby u 7 a 12 ročných žiakov v dvoch skupinách. V testovanej skupine bolo hodnotených 683 detí Základnej školy na ul. Lesnícka v Prešove, kde sa vykonával preventívny program pravidelne počas celého štatistického vyšetrovania.

Pre kontrolu účinnosti tohto programu, bola vyšetrovaná aj kontrolná skupina, kde sa preventívny program nerealizoval. V kontrolnej skupine bolo 659 detí Základnej školy Bernolákova v Prešove.

Obidve skupiny detí boli vyšetrené. Vykonané boli priebežné epidemiologické vyšetrenia v rokoch 1998, 2001, 2003 a po 6 rokoch od posledného vyšetrenia v roku 2009.

Vyšetrenie sa vykonalo v skupine 150 zdravých detí vo veku 7 rokov a 256 detí vo veku 12 rokov. Mladší a starší žiaci boli zo skupín vyradení, ich hodnotenia sú publikované v iných prácach. Vyradení boli žiaci, ktorí užívali lieky pre akútne alebo chronické ochorenia. Stav kazivosti bol hodnotený podľa kritérií WHO. Žiakov oboch skupín vyšetrila Dr. Tatiana Čarnoká (ktorá bola pred začiatkom projektu kalibrovaná Dr. Martinom Büttnerom zo Švajčiarska, ktorý tieto štúdie vykonával aj v iných krajinách) a cvičenia sa vykonávali pod vedením doc. MUDr. Evy Kovaľovej, PhD. a Mgr. Lucie Lenzovej. Štatistické spracovanie zabezpečil Mgr. Alexander Kovaľ.

Štatistické spracovanie

Výsledky vyšetrenia kazivosti sú spracované v trvalom chrupe podľa indexu (DMFT – KPEZ). Na stanovenie štatistickej významnosti boli použité Mann-Whitney Test (tabuľky so strednými hodnotami) a Chi-Quadrat Test (tabuľky s percentuálnym vyhodnotením).

Výsledky a diskusia

Kazivosť v trvalom chrupe u 7 ročných

Obrázok 1 ukazuje priemerné hodnoty KPEZ – DMFT (kaz, extrakcia, výplň na zub u 7 ročných žiakov oboch skupín v časovom období od roku 1998 do roku 2009. Stav chrupu je na začiatku vyšetrenia na podobnej úrovni (základné vyšetrenie 1998). V kontrolnej skupine neboli od roku 1998 do roku 2009 v žiadnej vekovej skupine dokázateľné zmeny. V testovanej skupine boli v hodnotení kazivosti v rokoch 1998 až 2009 signifikantné zmeny. V roku 2009 boli hodnoty KPE u 7-ročných detí rovnaké ako v roku 2003. Príčinou je nepravidelná realizácia projektu v predškolských zariadeniach, odkiaľ sa deti dostávali do prvého ročníka základnej školy (2003– 2009). Preto v tejto skupine boli hodnotené aj deti, ktoré navštevovali predškolské zariadenia, kde sa projekt nerealizoval. To jasne dokazuje nevyhnutnosť neprerušenej realizácie projektu.

Obr. 1: Kazivosť v trvalom chrupe u 7 ročných ukazujú priemerné hodnoty KPEZ – DMFT.


Kazivosť v trvalom chrupe u 12 ročných

Obrázok 2 ukazuje priemerné hodnoty KPEZ – DMFT v trvalom chrupe u 12 ročných žiakov v časovom období od roku 1998 do roku 2009. Stav chrupu je na začiatku vyšetrenia na podobnej úrovni (základné vyšetrenie 1998) u oboch skupín. V kontrolnej skupine neboli zistené žiadne zmeny v žiadnej vekovej skupine v období od roku 1998 do roku 2009. V testovanej skupine poklesla kazivosť signifikantne až o 78%.

Obr. 2: Kazivosť v trvalom chrupe u 12 ročných ukazujú priemerné hodnoty KPEZ – DMFT.


Kazivosť v mliečnom chrupe u 7 ročných

Obrázok 3 ukazuje priemerné hodnoty kpe dmf u 7 ročných detí v mliečnom chrupe oboch skupín v časovom období od roku 1998 do roku 2009. Stav chrupu je na začiatku vyšetrenia na podobnej úrovni (základné vyšetrenie 1998) u oboch skupín. V kontrolnej skupine neboli zistené žiadne zmeny v žiadnej vekovej skupine v období od roku 1998 do roku 2009. V testovanej skupine poklesla kazivosť v období od roku 1998 do roku 2003. Od roku 2003 do roku 2009 boli hodnoty kpe u 7-ročných detí zvýšené. Príčinou je prerušenie realizácie projektu v tejto vekovej skupine z dôvodu zlučovania škôl (2003– 2009). Preto v tejto skupine boli hodnotené aj deti, ktoré navštevovali školy, kde sa projekt nerealizoval. To jasne dokazuje nevyhnutnosť neprerušenej realizácie projektu.

Obr. 3: Kazivosť v mliečnom chrupe u 7 ročných ukazujú priemerné hodnoty kpez – dmft.


Diskusia

Pre diskusiu o výsledkoch je dôležité zistenie, že žiaci vyšetrení v roku 1998 nepoznali tento preventívny program. Všetci žiaci od roku 1998 do roku 2009 boli zaradení do programu od prvej triedy. Ako možný dôvod ústupu kazivosti je úspešná realizácia programu Zdravý úsmev ( 2007). Deti v testovanej skupine si 6x ročne pod vedením školskej asistentky čistili zuby a fluoridovali s Elmex-gelee. V testovanej skupine došlo aj k zlepšeniu ústnej hygieny. Vysoký ústup kazivosti v testovanej skupine je možné vysvetliť pôsobením viacerých faktorov súčasne, školský program, používanie fluoridov. V roku 2009 boli hodnoty kpe u 7-ročných detí zvýšené. Príčinou je prerušenie realizácie projektu v tejto vekovej skupine z dôvodu zlučovania škôl (2003–2009). Preto v tejto skupine boli hodnotené aj deti, ktoré navštevovali školy, kde sa projekt nerealizoval. To jasne dokazuje nevyhnutnosť neprerušenej realizácie projektu.

Stav orálneho zdravia sa zlepšuje v niektorých krajinách, ale nie je optimálny, čo viedlo k zmenám v stanovení cieľov WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) v oblasti ústneho zdravia. Je nutné neustále vykonávať rozsiahle aktivity ohľadom profylaxie zubného kazu a parodontu. Mnoho štúdií ukázalo, že po redukcii opatrení týkajúcich sa prevencie zubného kazu u detí došlo k zastaveniu úbytku kazov alebo dokonca k opätovnému nárastu jeho výskytu (Gülzow Tiež hrozí nebezpečenstvo, že pokiaľ raz dosiahneme nízky výskyt zubného kazu, povedomie o profylaxi sa vytratí, ak bude chýbať zodpovedajúca starostlivosť. Zubný kaz ako multifaktoriálne ochorenie je dynamický proces, na ktorom sa podieľa mnoho interných a externých faktorov (Hellwig 1999). Nedostatočné sú poznatky rodičov a vychovávateľov o výžive detí, o fluoridácii, neuspokojivý je ich postoj k preventívnym opatreniam (Marthaler 2003).

Pri porovnávaní výsledkov s prácami domácich a zahraničných autorov sú výsledky lepšie u testovanej skupiny žiakov (výrazný pokles z roku 1998 KPE 5,24 do roku 2009 na KPE 1,14). Celoštátny prieskum na Slovensku v roku 1987 uvádza hodnotu KPE indexu u detí vo veku 12 rokov 4,12. SZO v zdroji Global Oral Data 2000 uvádza KPE u 12-ročných v Slovenskej republike s hodnotou 4,3, celoslovenská epidemiologická štúdia realizovaná v roku 2003 zistila KPE index u 12 ročných viac ako 4,8 ( 2003). Potvrdila sa hypotéza, ktorá predpokladala, že iba kontinuálny program vedie k zlepšeniu orálneho zdravia. Preventívne opatrenia, ako sú 2x ročne preventívna prehliadka, jednorázové akcie pre deti neprinesú výrazne pozitívne výsledky.

Záver

Štatistické vyšetrenie dokázalo, že kontinuálne znižovanie výskytu zubného kazu a udržanie dosiahnutej nízkej úrovne vo výskyte kazu zjavne vyžaduje nepretržité, doživotné nasadenie všetkých možných preventívnych opatrení (Ivančáková 2007). Oplatí sa však venovať námahu, čas a náklady na preventívne opatrenia viac ako neskôr investovať do liečby. Prevencia je humánnejšia ako liečba zbytočne vzniknutých poškodení a prináša vyššiu kvalitu života (Hellwig 1999). Iba spoločne môžme tento cieľ dosiahnuť a to spoločným pôsobením motivovaných a zainteresovaných detí, mládeže a dospelých, zubných lekárov, poisťovní, štátu, tiež pôsobením médií, ak svoju osvetovú úlohu vnímajú zodpovedne a seriózne a konečne aj pomocou firiem ako napr. švajčiarska firma GABA International, ktoré už mnoho rokov podporujú prevenciu.

Korespondenční adresa:

Doc. MUDr. Eva , PhD.

Fakulta zdravotníctva Prešovská Univerzita

Partizánska 1

080 00 Prešov

kovalova@nextra.sk

Zdroj: PROPHYLAXISdialogue, 2010, 1, s. 17-19Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se