Extrakt z Aloe vera v terapii syndromu dráždivého tračníku

28. 10. 2022

Možnosti terapie syndromu dráždivého tračníku jsou poměrně omezené, kromě konvenční terapie se proto uplatňuje i komplementární a alternativní léčba. Mnoho pacientů udává, že užívání extraktu z Aloe vera pomáhá redukovat symptomy jejich onemocnění, ačkoliv o tom chybí dostatek validních důkazů z klinických studií. Níže prezentovaná pilotní studie se zaměřila na zhodnocení účinnosti extraktu z Aloe vera v porovnání s placebem u několika desítek pacientů se syndromem dráždivého tračníku.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Úvod

Syndrom dráždivého tračníku (IBS) představuje jednu z nejčastějších funkčních poruch gastrointestinálního traktu. Dostupné možnosti farmakoterapie jsou charakterizovány limitovanou účinností, mnoho pacientů tak vyhledává komplementární a alternativní terapii, například v podobě dietních intervencí, fytoterapie či psychoterapie.

Jednu z modalit fytoterapie představuje užívání extraktu z Aloe barbadensis Milleri neboli Aloe vera. Dostupné důkazy o účincích Aloe vera v terapii IBS jsou však limitované a rozporuplné. Například ve studii hodnotící účinnost šťávy z Aloe vera, kterou publikovali Davis et al., nebyl u pacientů s IBS pozorován jasný efekt, ačkoliv mírný přínos terapie byl pozorován ve skupině s převažujícím průjmem.

Navzdory nedostatku přesvědčivých důkazů o pozitivních účincích Aloe vera v terapii IBS mnoho pacientů uvádí, že pravidelné užívání produktů z Aloe vera pomáhá redukovat příznaky jejich onemocnění. Cílem prezentované pilotní studie proto bylo zhodnocení účinku komerčního extraktu z Aloe vera (AVH200®, na českém trhu dostupný například jako přípravek Proibs) na symptomy onemocnění v porovnání s placebem.

Metodika, průběh a cíle studie

Do randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie byli zahrnuti pacienti ve věku 18–65 let s IBS podle definice Římských kritérii III. Účastníci byli randomizováni k terapii extraktem z Aloe vera (250 mg AVH200®) nebo k podávání placeba 2× denně po dobu 4 týdnů. Randomizaci a terapii předcházelo úvodním 2týdenní období, během něhož byly sledovány gastrointestinální symptomy.

Gastrointestinální symptomy byly hodnoceny pomocí dotazníku skóre závažnosti IBS (IBS-SSS – IBS Severity Scoring System), psychologické symptomy pomocí škály úzkosti a deprese (HAD – Hospital Anxiety and Depression). Před započetím a po ukončení léčebné periody byl u pacientů také stanoven oroanální tranzitní čas, a to vzhledem k tomu, že užívání Aloe vera může způsobovat průjem v důsledku indukce střevní peristaltiky.

Primárním cílem studie byla změna skóre IBS-SSS na konci léčby oproti vstupnímu stavu, definovaná jako snížení skóre nejméně o 50 bodů. Autoři studie také použili alternativní definici respondentů na terapii spočívající v hlášení adekvátní úlevy samotnými pacienty alespoň o 50 % v průběhu terapie. Mezi sekundární cíle studie patřilo zhodnocení změn ve skóre IBS-SSS, HAD a oroanálním tranzitním čase.

Výsledky 

K terapii bylo randomizováno celkem 68 pacientů (43 se smíšeným typem IBS, 20 s IBS s převažujícím průjmem a 5 s IBS s převažující zácpou). K terapii extraktem z Aloe vera bylo randomizováno 33 pacientů, k placebu 35, přičemž vstupní charakteristiky se mezi skupinami zásadně nelišily, ačkoliv u osob na aktivní terapii byl pozorován trend k vyššímu skóre IBS-SSS (p = 0,067). Celkem 5 účastníků přerušilo léčbu během studie, z toho 4 ve skupině na placebu.

Primární cíle studie nebyly splněny, ve skupině na extraktu z Aloe vera však byla pozorována tendence k vyššímu podílu respondentů s redukcí skóre IBS-SSS o ≥ 50 bodů (54,5 vs. 31,4 %; p = 0,093). Obdobný trend byl pozorován i v případě alespoň 50% úlevy od symptomů během terapie (33 vs. 14 %; p = 0,12).

Ačkoliv primární cíle studie nebyly splněny, u pacientů na extraktu z Aloe vera bylo na konci studie v porovnání s placebem pozorováno signifikantní zlepšení ve škále intenzity bolesti hodnocené pomocí IBS-SSS (p = 0,030) a obdobný trend byl pozorován také v rámci celkového skóre (p = 0,10). U pacientů na extraktu z Aloe vera byla pozorována redukce IBS symptomů na konci terapie oproti výchozím hodnotám (315 ± 83 vs. 257 ± 107; p = 0,003), v placebové skupině však nikoliv (276 ± 88 vs. 253 ± 100; ns).

V porovnání s výchozími hodnotami bylo u pacientů na extraktu z Aloe vera na konci terapie pozorováno signifikantní zlepšení skóre IBS-SSS pro intenzitu bolesti (p = 0,011), frekvenci bolesti (p = 0,010) a nadýmaní (p = 0,032). Ve skupině užívající placebo tyto změny pozorovány nebyly. V rámci skóre HAD a oroanálního tranzitního času nebyl mezi aktivní léčbou a placebem pozorován signifikantní rozdíl.

Závěr a diskuse

Z výsledků pilotní studie vyplynulo, že ačkoliv nebyly splněny primární cíle studie, podávání extraktu z Aloe vera (AVH200®) bylo dobře tolerované, bezpečné a se slibnými výsledky na symptomy IBS. Soubor pacientů v této studii mohl být příliš malý, než aby umožnil detekovat klinicky významné rozdíly mezi skupinami. Pro potvrzení výsledků pilotní studie a případné objasnění mechanismu, jakým Aloe vera působí, tedy bude nutné provedení rozsáhlejších klinických výzkumů.

(holi)

Zdroje:
1. Størsrud S., Pontén I., Simrén M. A pilot study of the effect of Aloe barbadensis Mill. extract (AVH200®) in patients with irritable bowel syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled Study. J Gastrointestin Liver Dis 2015; 24 (3): 275–280, doi: 10.15403/jgld.2014.1121.243.sst.
2. Davis K., Philpott S., Kumar D., Mendall M. Randomised double-blind placebo-controlled trial of aloe vera for irritable bowel syndrome. Int J Clin Pract 2006; 60 (9): 1080–1086, doi: 10.1111/j.1742-1241.2006.00980.x.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se