Abstrakta


Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. Supplementum 2: 5-17, 2013
Kategorie: Abstrakta

Abstrakta jsou řazena podle programu.

Sekce I 

Koloidy – máme je ještě používat?

V. Černý

Abstrakt není k dispozici.

Použití dermální náhrady Integra u rozsáhlého poleptání pacientky směsí kyselin a louhů

I. Pafčuga, H. Šuca, R. Zajíček, M. Tokarik, L. Brož

Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Popisujeme případ 38leté pacientky poleptané směsí kyselin a louhů při autonehodě v únoru 2013, kdy byla poleptána na 40 % povrchu těla s hlubokým postižením oblasti obličeje, krku a horních končetin, III. stupně TBSA. Pacientka byla postupně oběhově stabilizována, na umělé plicní ventilaci, provedeny časné nekrektomie obličeje, krku a horních končetin. Vzhledem k hloubce poleptání a lokalizaci jsme se rozhodli k možnosti využití dermální náhrady Integra k dosažení předpokládaného lepšího kosmetického a funkčního výsledku po autotransplantaci kožních štěpů v obličeji. Přihojení Integry a následná autotransplantace bylo úspěšné s dobrým funkčním a kosmetickým výsledkem. Pacientka je nadále hospitalizována na Klinice popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady, pokračuje v intenzivní rehabilitaci pro omezení hybnosti v loketních a kyčelních kloubech, nutné je dořešení očních komplikací ve spolupráci s oftalmologem – bilaterální katarakty s výrazným omezením visu. Po dořešení katarakty a zlepšení mobility plánujeme propuštění do lázeňské a následné ambulantní péče.

Heterotopické paraartikulární osifikace

M. Tokarik1, V. Džupa2, I. Pafčuga1, H. Šuca1, L. Brož1

1Klinika popáleninové medicíny;

2Ortopedicko-traumatologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Heterotopické osifikace (HO) jsou formace ektopické kosti v měkkých tkáních v okolí periferních kloubů. Dle závažnosti jsou klasifikovány do čtyř stadií podle Brookera. Může se jednat o lineární osifikáty úponů šlach a vazů, periostální osifikáty pod popálenými plochami, osteofyty a exostózy, popř. extenzívní kalcifikace, vedoucí k ankylóze. Vyskytují se až v 50 % u pacientů s transverzální míšní lézí, u pacientů po operacích kyčlí, traumatech acetabula. Jako komplikace rozsáhlého termického úrazu se vyskytují až v 20 %, preferenčně v kyčelních a loketních kloubech, při popáleninách III. stupně a TBSA ≥30 %.

Klinicky se HO projevují omezením hybnosti v postiženém kloubu, jeho bolestivostí, otokem, periartikulárním erytémem. Osifikace maturují 6–18 měsíců.

Mezi rizikové faktory vzniku HO u popálených pacientů patří imobilizace, traumatizace měkkých tkání, perzistující infekční fokus, hypermetabolismus a dysregulace autonomního nervového systému.

Zlatým standardem v diagnostice HO je třífázová scintigrafie skeletu, která předchází o tři týdny diagnostiku skiagrafickou. Dále se vyšetřuje dynamika osteomarkerů resorpce a formace kosti, především kostního izoenzymu ALP. Jeho zvýšená hladina předchází 7 týdnů manifestaci HO, kulminuje tři týdny po jejich manifestaci. Přetrvávající zvýšená hladina ALP spolu s hyperfosfatemií je markerem aktivity procesu.

V prevenci vzniku a v léčbě HO se uplatňuje ošetřovatelská péče – polohování, prevence dekubitů a kontraktur, dále fyzioterapie s využitím reflexní lokomoce. Z farmakoterapie se používají bisfosfonáty (analoga pyrofosfátů bránící ukládání kalcia) a nesteroidní antirevmatika (supresory diferenciace mezenchymálních buněk v osteoblasty). Dále se využívá radiační léčba, většinou adjuvantně s chirurgickou léčbou. Ta je indikována v případě výrazného omezení mobility kloubu a v případě kompartment syndromu nervově-cévního svazku. Timing chirurgického řešení většinou bývá po ukončení prvních 12–18 měsíců, po maturaci osifikátů. Dále je nutná sanace infekčních fokusů a úprava nutričních parametrů.

Možnosti rehabilitace u pacientů po poleptání s komplikacemi v podobě osifikátů

T. Křížek, P. Doubravská, J. Banýr

Klinika rehabilitačního lékařství, FN Královské Vinohrady, Praha

Rehabilitace je nedílnou součástí léčby popálenin, která výrazně ovlivňuje poúrazovou kvalitu života popálených pacientů. Následkem hlubokých popálenin je vznik hypertrofických jizev, které mají tendenci ke kontrakci. Důležitou složkou této rehabilitace je i vzhled popálených, především u poranění lokalizovaných v oblasti obličeje. Jednou z komplikací léčby popálenin je vznik osifikátů, které způsobují funkční omezení rozsahu pohybu takto postiženého kloubu, nejčastěji loktů. Takto postižené klouby ztěžují sebeobsluhu a možnosti lokomoce. Příspěvek přináší škálu možností rehabilitační péče o poleptané pacienty v oblasti obličeje od počátku do ukončení léčby a shrnuje přístup k osifikacím z pohledu rehabilitace.

Komplexní psychologická péče o pacienta se ztrátovým poraněním obličeje

D. Doležal

Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Příspěvek pojednává o komplexní psychologické péči o pacienty se ztrátovým poraněním obličeje, jak obecně, tak i na příkladu konkrétní kazuistiky. Zabývá se sociálním a rodinným kontextem osob s traumatickým zraněním a osobní, psychologickou, rovinou této problematiky (změny psychiky, PTSD, deprese, úzkost, trauma, bolest, kvalita života, sociální vyloučení, změna tělového schématu, identita, sebevnímání, self-efficacy, dezintegrace, DF syndrom, atp.).

Příspěvek dále demonstruje konkrétní případ pacientky, u níž došlo k poleptání hlavy a těla kyselinami. Popisuje kontext celého případu a zaměřuje se na základní faktory ovlivňující psychologickou péči o pacientku. Uvádí specifika péče a popisuje užité psychologické metody. Zabývá se průběhem léčby, pravděpodobným budoucím vývojem stavu pacientky a také možnými scénáři znovuzačleňování pacientky do rodiny a společnosti. Rozebírá také péči o ostatní členy rodiny pacientky a týmovou spolupráci, jež ke komplexní psychologické péči nedílně patří.

Integra – histologie přestavby neodermis

R. Zajíček1, E. Sticová2, V. Mandys2, L. Brož1

1Klinika popáleninové medicíny;

2Ústav patologie, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Integra je trvalá dermální náhrada kožního krytu používaná na Klinice popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady v Praze od roku 2003. Po aplikaci Integry do lůžka rány dochází k přestavbě původního hovězího kolagenu na neodermis, která se v intervalu cca tří týdnů uzavírá kožními transplantáty.

Na případu poleptané pacientky se ztrátou kožního krytu na obličeji a krku autoři prezentují histologické a imunohistochemické vyšetření přestavby neodermis od okamžiku přiložení až k pevnému přichycení kožního štěpu.

Remodelace tkáně po aplikaci Integry je dynamický proces, zahrnující novotvorbu autologního kolagenu, angioinvazi a přestavbu původní hovězí matrix. Po přihojení kožního štěpu vykazuje neodermis odlišné histologické i klinické vlastnosti v porovnání se standardním způsobem transplantace dermopeidermálním štěpem.

Těžké chemické poranění očí – strategie terapie

J. Krásný

Abstrakt není k dispozici.

Sekce II

Hromadný příjem u pacientů s popáleninovým traumatem

L. Růžička, M. Kročilová

Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita

Výbuch v panelovém domě a následná tlaková vlna a požár měly za následek mnoho zraněných lidí, mezi nimiž byli i lidé, kteří utrpěli rozsáhlé popáleninové trauma. Tito pacienti byli převezeni, ošetřeni a následně hospitalizováni v Popáleninovém centru ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

Popálení 90 % III. stupně osmiletého dítěte, posthospitalizační průběh, rekonstrukční výkony a spolupráce s rodinou

R. Kubok, E. Matoušková, R. Zajíček, L. Brož

Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

V naší práci představujeme kazuistiku léčby popálení 90 % TBSA III. stupně u osmiletého dítěte v průběhu hospitalizace na naší Klinice popáleninové medicíny a další postup léčby a rehabilitace po propuštění do lázní Košumberk, obtížnou spolupráci s rodinou a tímto limitované rekonstrukční výkony, které by byly indikované především z důvodu zvětšení rozsahu pohybů končetin a hlavy.

Vliv Xe-Dermy na snížení ztrát tělesných tekutin z otevřených ranných ploch u dětí

Z. Crkvenjaš Němečková, H. Klosová, D. Toman, R. Vrátná

Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita

Bezbuněčný dočasný biologický kryt Xe-Derma je na našem pracovišti používán od ledna 2008. Stěžejní indikací jsou popáleniny II. stupně u pacientů dětského věku. Kromě nezpochybnitelných výhod podpory nerušeného průběhu epitelizace jsme rovněž pozorovali příznivý vliv na snížení ztrát tělesných tekutin z ranných ploch. Tento fakt jsme si ověřili na souboru 40 dětských pacientů hospitalizovaných na JIP Popáleninového centra FN Ostrava. Výsledky prezentované komparativní studie jsou pozoruhodné.

Mutilující poranění šestiletého chlapce

R. Čáp, I. Slaninka, L. Klein

Chirurgická klinika, LF UK a FN Hradec Králové

Autoři prezentují rozbor případu poranění šestiletého chlapce. Jednalo se o úplnou skalpaci, mnohočetná poranění trupu a končetin po napadení dvěma psy. Léčba byla dlouhodobá, náročná a vyžadovala mezioborovou spolupráci.

Řešení rozsáhlého névu pomocí Integry

E. Leamerová, R. Zajíček, M. Večeřová

Abstrakt není k dispozici.

Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s diagnózou epilepsie a popáleninovým úrazem

M. Vápeníková, L. Svobodová, M. Jůzková

Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha

Naše práce pojednává o pacientce s popáleninovým úrazem a diagnózou epilepsie. Tuto práci jsme rozdělily na několik částí, které se dělí do období, jejichž mezníky jsou přiložení Integry a autotransplantace. Každé toto období je dále členěno na chirurgická ošetření, klinický obraz a psychický stav. Na závěr přednášky se věnujeme specifikům ošetřovatelské péče a psychosociálním aspektům adaptace na trauma.

Ošetřovatelská kazuistika u popáleného pacienta se závislostí

H. Švidrnochová, V. Sečaná

Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita

Pacientů se závislostmi v současné době neustále přibývá. Ošetřovatelská kazuistika je zaměřena na problematiku ošetřovatelské péče u hospitalizovaných pacientů s popáleninovým traumatem.

Sekce III

Využití Xe-Dermy v léčbě Lyellova syndromu

R. Vrátná, H. Klosová

Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita

Toxická epidermální nekrolýza neboli Lyellův syndrom je závažné onemocnění postihující kůži a sliznice. Typickým projevem je vznik puchýřů s výrazným olupováním velkých ploch kůže. Obvykle onemocnění vzniká jako nežádoucí reakce na některé léky (nejčastěji antibiotika, antikonvulziva, nesteroidní antirevmatika). Výskyt Lyellova syndromu je vzácný, syndrom je spojen s vysokou mortalitou. Léčba postižených ploch je stejná jako u popálenin. V Popáleninovém centru ve Fakultní nemocnici v Ostravě bylo od roku 2000 hospitalizováno celkem 21 pacientů s tímto onemocněním. V březnu 2013 byla poprvé použita Xe-Derma v léčbě postižených ploch na 9 % TBSA u devítiletého chlapce s celkovým postižením na 95 % TBSA.

Xe-Derma v léčbě rozsáhlých popálenin a srovnávací vyhodnocení biologické podpory keratinocytů in vitro

E. Matoušková, R. Kubok, R. Zajíček

Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Za použití techniky kultivace in vitro bylo porovnáno pět na trhu dostupných inovativních krytů ran (Biobrane, Suprathel, Veloderm, Xe-Derma a Xenoderm) z hlediska jejich schopnosti stimulovat růst a stratifikaci keratinocytů testováním v organotypické kultuře in vitro.

Kultivace

Byly provedeny tři cykly nezávislých experimentů s využitím stejného postupu. Vzorky obvazů přiměřené velikosti byly inkubovány v kultivačním médiu o teplotě 37 °C. Primární lidské keratinocyty byly vypěstovány metodou ko-kultivace s ozářenými 3T3 buňkami v médiu pro růst keratinocytů. Následně v druhém kroku byla kultura keratinocytů (5x104 buněk/cm2) i s podpůrnými 3T3 buňkami nasazena na vzorky krytů. Po jednom týdnu ponořené kultivace byly vzorky krytů vyzdviženy pomocí nerezové mřížky na rozhraní kapalina (medium)-vzduch a kultivovány dalších 7 dní.

Histologie

Vzorky krytů byly barveny hematoxylin-eosinem a imunohistochemicky na expresi involukrinu (marker pro hodnocení diferenciace keratinocytů).

Vyhodnocení

Z každého experimentu a pro každý z testovaných krytů bylo vybráno zobrazení vzorku s nejvyšším počtem narostlých buněk. Tento obraz byl vertikálně rozdělen na devět stejně velkých sloupců a v každém z nich byl následně hodnocen: (a) růst populace keratinocytů, vyjádřený jako počet jader keratinocytů a (b) stupeň stratifikace, vyjádřený jako počet vrstev keratinocytů.

Výsledky

Průměrné hodnoty ze všech tří pokusů pro každý z testovaných krytů jsou zobrazeny v následující tabulce:

Závěry

Mezi testovanými kryty byly pozorovány významné rozdíly. Biologický kryt Xe-Derma prokázal nejlepší populační růst keratinocytů jakož i stratifikaci in vitro. Výsledky biologického krytu Xe-Derma v tomto testu jsou o 80 % lepší než výsledky druhého nejlepšího krytu (Xenoderm). Výsledky tohoto hodnocení in vitro vyjadřují biologickou aktivitu jednotlivých krytů a naznačují jejich klinickou účinnost v léčbě popálenin. Přednáška je doplněna klinickými výsledky a přehledem možností využití biologického krytu Xe-Derma (i s přidáním čerstvě izolovaných autologních kožních buněk) v léčbě rozsáhlých popálenin.

Patří léčení pacientů s rozsáhlou toxickou epidermální nekrolýzou na popáleninové centrum? (kazuistika)

H. Šuca, I. Pafčuga, M. Tokarik, R. Zajíček

Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Toxická epidermální nekrolýza (incidence v ČR 5–9 případů na 1 milion obyvatel), bulózní onemocnění na autoimunitním podkladě, je charakterizovaná nekrózou v oblasti bazální membrány epidermis s následnou epidermolýzou různě rozsáhlého povrchu těla, včetně postižení sliznic.

Vzhledem k charakteru postižení – kožní ztrátou téměř identickou s povrchním popálením – pacienti profitují z komplexní péče poskytované zkušeným popáleninovým týmem.

Kazuistika popisuje typický průběh onemocnění a léčby na Klinice popálenin FN Královské Vinohrady v Praze.

Klinické zkušenosti s užíváním biologického krytu Xe-Derma u nerozsáhlých popálenin

Y. Kaloudová, M. Melicharová, Z. Chaloupková, Z. Jelínková, B. Lipový, S. Bezrouková, M. Fiamoli, R. Mager, J. Vokurková, I. Suchánek, P. Brychta

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Masarykova univerzita Brno

Hluboké dermální postižení II.b stupně se hojí několik týdnů. Konzervativní léčba spočívá v zábraně prohloubení poškození kůže, zábraně infekce, odstranění nekrotických hmot, omezení bolesti a podpoře zhojení kvalitní jizvou. Obecně platí, že čím déle trvá reepitelizace, tím je větší pravděpodobnost vzniku funkčně i kosmeticky nekvalitních jizev. Proto je důležité zajistit co nejlepší podmínky pro hojení popálených ploch. Dočasný biologický kryt Xe-Derma jsme začali s úspěchem používat jako jednu z možností léčby nerozsáhlých popálených ploch II. stupně. Později jsme rozšířili jeho indikační spektrum. Odborné sdělení je zaměřeno na praktické zkušenosti léčení akutních i chronických ran.

Xe-Derma, bezbuněčný sterilní biologický kryt vyrobený z prasečí kůže, byl použit v indikacích:

  1. Popáleniny II. stupně (II.b/II.a) – nejčastěji.
  2. Nerozsáhlé defekty III. stupně, u kterých lze předpokládat reepitelizaci z okrajů, např. ztrát části dermoepidermálních štěpů mechanickým inzultem nebo po proběhlé infekci.
  3. Krytí meshovaných autologních dermoepidermálních štěpů (sandwich autotransplantace).
  4. Kontaktní omrzliny II.b stupně – v jednom případě.
  5. Chronické rány u diabetiků.
  6. Epidermolysis bullosa, Lyellův syndrom.
  7. K léčbě ploch po odběru dermoepidermálních štěpů – t.č. neužíváme.

Kryt Xe-Derma aplikujeme za hospitalizace nebo ambulantně.

Význam časné enterální imunomodulace v prevenci rozvoje infekčních komplikací u popálených pacientů

B. Lipový, H. Řihová, I. Suchánek

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Masarykova univerzita Brno

Časná enterální imunomodulace může za určitých okolností přinést výhodu pro pacienty s těžkým nebo kritickým popáleninovým traumatem. Primární modulace SIRS vede jistě k méně výraznější kompenzatorní odpovědi v CARS a tedy může dojít i k redukci počtu infekčních komplikací u právě takto postižených pacientů.

Sepsa u popáleného

M. Kačmarčíková, Ľ. Bodnárová

Abstrakt není k dispozici.

Význam ošetřovatelské péče v komplexním přístupu k popálenému pacientovi s deliriem

P. Brablecová, D. Buryšková, L. Čuperová, D. Vítková

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Masarykova univerzita a FN Brno

Delirium je definováno jako přechodná mozková dysfunkce projevující se širokým spektrem neuropsychiatrických poruch. Může se vyvinout v každém věku, nicméně vnímavější skupinou jsou starší pacienti. V přednášce budou zdůrazněny základní možnosti prevence rozvoje deliria u popálených pacientů, zejména jeho ovlivnění z pohledu ošetřovatelské péče.

Sekce IV

Má použití kultivovaných kožních krytů pro léčbu popálených v České republice perspektivu?

P. Měřička, H. Straková, L. Klein, F. Hošek, Z. Talábová, D. Šubrtová, J. Preis

Tkáňová ústředna; Chirurgická klinika; Oddělení dětské chirurgie a traumatologie; Ústav histologie a embryologie, LF UK a FN Hradec Králové

Od počátku 90. let minulého století až do konce roku 2008 měla v ČR pracoviště specializovaná na léčbu popálenin možnost používat kultivované kožní kryty připravované tkáňovými, resp. kožními bankami, které je měly na seznamu biologického materiálu hrazeného zdravotnickými pojišťovnami na neziskovém principu a bez daně z přidané hodnoty (DPH), nebo jejich přípravu hradily z grantových prostředků. Na Chirurgické klinice a na Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové byly tyto kryty úspěšně používány v letech 1993–1999. Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady z roku 2007 platného od 1. 9. 2008 však již kultivované kryty nepatří mezi tzv. minimálně manipulované tkáně (jako jsou např. alogenní dermoepidermální štěpy) regulované zákonem č. 296/2008 Sb. (Zákon o lidských tkáních a buňkách), nýbrž do kategorie léčivých přípravků pro moderní terapii, na něž se v plném rozsahu vztahuje zákon o léčivech. Tyto přípravky jsou použitelné pouze v rámci schválených klinických studií a jejich registrace je možná pouze u Evropské lékové agentury (EMA) v Londýně. V současné době je třeba mít pro realizaci výroby a použití těchto přípravků následujících povolení: 1. Pro odběr kožní tkáně pro výrobu léčivých přípravků pro moderní terapii; 2. K výrobě léčivých přípravků pro moderní terapii a certifikát správné výrobní praxe; 3. Pro klinickou studii s použitím těchto přípravků. Všechna tato povolení vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Přípravky použité v rámci studií nejsou osvobozeny od DPH a nelze je již hradit z prostředků zdravotního pojištění. Autoři rekapitulují svoje dřívější zkušenosti s těmito přípravky a diskutují podmínky získání uvedených povolení, včetně finančních.

Rekoštrukčné operácie v oblasti hlavy

P. Lengyel

Abstrakt není k dispozici.

Laserterapie jizev po termickém traumatu

H. Klosová, J. Štětinský, L. Petráš, Z. Němečková Crkvenjaš

Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita

Laserterapie jizev po popálení je léčba s objektivně prokázanou účinností v kontrolovaných klinických studiích. V Popáleninovém centru FN Ostrava jsou pro laserterapii k dispozici dva výkonové lasery. Jednak cévní laser Candela Vbeam Perfecta, jednak Erb:YAG laser Fotona Dynamis. Oba tyto lasery byly pro naše Popáleninové centrum získány z nadačních prostředků, cévní laser máme k dispozici dva roky, erbiový laser pak nově od ledna roku 2013.

Candela Vbeam Perfecta je pulzní barvivový laser s vlnovou délkou laserového paprsku 595 nm, aktivním médiem laseru je organické barvivo rhodamin. Mechanismem účinku je selektivní fototermolýza, cílovým chromoforem je krevní barvivo hemoglobin a pigment melanin. Ošetření je prakticky nebolestivé díky speciálnímu systému chlazení, kterým je laser opatřen. Díky tomu je aplikace laserového impulzu subjektivně vnímána u naprosté většiny pacientů pouze jako lehké štípnutí.

Laserterapie nemá věkové omezení, nutná je spolupráce pacienta, při intoleranci laserterapie či váznoucí spolupráci provádíme ošetření v analgosedaci. Léčbu je nutno opakovat v intervalech 5–6 týdnů, celkový počet ošetření pro dosažení žádoucího efektu je individuální, zpravidla je potřeba 4–6 cyklů laserterapie.

Erb:YAG laser Fotona Dynamis je infračervený laser s vlnovou délkou laserového paprsku 2 940 nm. Tento laser má nejvyšší míru absorpce ve vodě a je primárně předurčen pro precizní ablaci tkáně. Umožňuje odstranění epidermis s maximální citlivostí a přesností na mikrony.

Efektivitu laserterapie jizev po popálení hodnotíme na základě doposud dosažených výsledků jako výbornou. Výsledky léčby budou prezentovány prostřednictvím vybraných kazuistik pacientů ošetřených laserterapií v Popáleninovém centru FN Ostrava.

Hojení ran pomocí kyseliny hyaluronové a sulfadiazinu stříbrného

M. Marešová, P. Vlasáková

IBI Group, Praha

Hojení rány je komplex procesů, při kterých dochází k obnově porušené struktury a funkce kůže. Cílem léčby je urychlení procesu obnovy co nejvhodnější terapií.

V terapii hojení ran se již po mnoho let osvědčuje kombinace kyseliny hyaluronové a sulfadiazinu stříbrného. Sulfadiazin stříbrný je protibakteriální látka (účinkující vůči grampozitivním i gramnegativním bakteriím), která je rovněž účinná proti některým druhům houbových infekcí (plísním). Kyselina hyaluronová (HA) je přírodní polymer s širokým zastoupením v mnoha tělesných tkáních, především v kůži a pojivových tkáních. HA se podílí na všech fázích hojení ran, od iniciální migrace buněk přes zánětlivou a granulační fázi až po finální re-epitelizaci. Aplikace exogenního hyaluronátu stimuluje regenerační procesy v případě těžko se hojících ran a popálenin.

Kombinaci výše zmíněných účinných látek obsahuje Ialugen Plus, který je dostupný ve všech lékárnách na lékařský předpis. Pokud je předepsán dermatologem či chirurgem, je téměř plně hrazen zdravotní pojišťovnou (bez nutnosti schvalování revizním lékařem). Ialugen Plus je k dispozici ve formě krému (20 nebo 60 g) nebo gázových polštářků (5 nebo 10 ks).

Kompresivní terapie po termických úrazech

S. Mikšlová, A. Píbilová

Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha

Léčba popálených vyžaduje multidisciplinární péči, která je důležitá nejen v průběhu léčby, ale také po zahojení pacienta. Pro úspěšnost péče je nezbytná spolupráce pacienta, důsledná rehabilitace a používání kompresivní terapie.

Sekce V

Vliv hypotermie na dětský organismus

V. Vobruba

Abstrakt není k dispozici.

Hyperbarická oxygenoterapie – vliv na hojení a perfuzi ran

M. Hájek

Abstrakt není k dispozici.

Nutričná výživa u pacientov s rozsiahlym termickým úrazom

A. Tótová, K. Kolesárová, K. Sopko

Abstrakt není k dispozici.

Endokarditida u rozsáhlého popáleninového traumatu

J. Štětinský, M. Kolek, H. Klosová, Z. Němečková Crkvenjaš, L. Petráš

Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita

Infekční endokarditida srdečních chlopní je i přes značný pokrok v diagnostice a v možnostech antibiotické a chirurgické léčby stále závažným onemocněním spojeným s vysokou morbiditou i mortalitou (10–30 %). Predispozicí jsou především srdeční vady a cizorodý materiál umístěný v srdečních dutinách a cévním řečišti. Častěji než dříve je postižena aortální a trikuspidální chlopeň. Klinické projevy jsou různorodé. Výrazně obtížnější je diagnostika endokarditidy u kritických nemocných v intenzívní péči. Popáleninové trauma s velkou rannou plochou s sebou přináší vysoké riziko rozvoje infekční endokarditidy (u predisponovaných nemocných). Potřeba zajištění invazivních vstupů do cévního řečiště toto riziko ještě umocňuje. Přesto se s endokarditidou v rámci popáleninové medicíny nesetkáváme příliš často. Jednou z příčin může být insuficientní diagnostika. V naší prezentaci popisujeme tři případy akutní infekční endokarditidy u nemocných s popáleninovým traumatem, kdy u jednoho nemocného měl časný kardiochirurgický výkon život zachraňující charakter.

Bariérové ošetrovanie – prevencia nozokomiálnych nákaz

H. Kapturová, Ľ. Bodnárová, D. Mulitová

Abstrakt není k dispozici.

Celkové a lokální účinky kyseliny dusičné na organismus – kazuistika

I. Zámečníková

Popáleninové centrum FN Ostrava, Ostravská univerzita

Kyselina dusičná je silná žíravina, destrukční účinek se připisuje jejím oxidačním a nitračním vlastnostem. Působí dráždivě a korozivně na všechny tkáně, se kterými přichází do styku. Závažnost poškození je závislá na koncentraci kyseliny a délce expozice. Při inhalaci par dochází akutně k podráždění sliznic dýchacích cest, jejich poleptání a se zpožděním 24–48 hodin k rozvoji plicního edému. Při požití způsobuje kyselina dusičná těžké poleptání, hrozí nebezpečí perforace jícnu a žaludku, může dojít k rozvoji metabolické acidózy, šoku, renálního selhání či DIC. Při kontaktu s kůží způsobuje vážné poleptání.

V důsledku oxidačních vlastností kyseliny dusičné je organismus po expozici ohrožen i závažnou methemoglobinemií. Methemoglobin vzniká oxidací dvojmocného železa v hemoglobinu na trojmocné, čímž hemoglobin ztrácí svou schopnost reverzibilně vázat kyslík. Methemoglobinemie se projevuje cyanózou s charakteristickým šedohnědým odstínem a hypoxií. V malém množství se methemoglobin tvoří v erytrocytech, jeho normální hodnota se pohybuje v rozmezí do 1,5 %. Lehká methemoglobinemie (do 15–20 %) je dobře tolerována a mizí spontánně. Velmi těžká cyanóza se spolu se závažnými příznaky objevuje při koncentracích methemoglobinu 45–70 %. Koncentrace nad 70 % bývají obvykle smrtelné. V terapii provádíme symptomatickou neodkladnou péči a farmakoterapii. Antidoty jsou metylénová modř (Metylenblau), toluidinová modř (Toluidinblau), jejich podání je indikováno u pacientů s vyvinutými příznaky a s methemoglobinemií nad 20 %. Možné je i podání kyseliny askorbové. U pacientů s těžkou intoxikací může být nutná i výměnná transfuze či hyperbaroxie.

V přednášce prezentujeme případ 40letého muže, který utrpěl pracovní úraz při likvidaci úniku kyseliny dusičné, došlo k inhalaci zplodin a potřísnění aerosolem. Při příjezdu RZP byl v bezvědomí, na místě intubován. Při primárním ošetření na našem pracovišti proběhla neutralizace ploch omytím vodou, pacient byl přijat na JIP. Lokální nález při přijetí byl 39,5 % ploch II.–III. stupně. Oxygenační parametry byly zpočátku velmi neuspokojivé, pacient byl na řízené ventilaci, FiO2 1,0, PEEP +8, hodnoty SpO2 zpočátku 80 %, přetrvávalo šedavé zabarvení kůže. Vstupní hodnota methemoglobinu byla 52 %. Telefonicky jsme konzultovali toxikologické centrum, jako specifické antidotum byla doporučena Toluidinblau, k dispozici v konsignačním skladu ve FN Olomouc. Doporučeno bylo i možné podání kyseliny askorbové, kterou jsme aplikovali v dávce 2x1 g i.v. Následně došlo k poklesu methemoglobinu na 20 %, celkovému zlepšení stavu, FiO2 se postupně snížil na 0,4, SpO2 stoupl na 97 % při zachovaných ostatních parametrech ventilátoru, hodnoty methemoglobinu se normalizovaly. Následující den nastala výrazná elevace kardiálních enzymů, doplněné echokardiografické vyšetření bylo bez patologického nálezu. Byla nasazena plná antikoagulační terapie, kardiální enzymy spontánně klesly – kardiologem hodnoceno v.s. jako důsledek protrahované hypoxie. Provedená bronchoskopie nepotvrdila poleptání dýchacích cest, byl zahájen weaning a pacient byl 5. den hospitalizace extubován. Lokálně byly plochy léčeny zpočátku konzervativně, převazy v 1–3denních intervalech, po demarkaci nekróz doplněna nekrektomie a dermoepidermální transplantace v rozsahu 3 % povrchu tělního. Hojení proběhlo bez komplikací a pacient byl 45. den od úrazu propuštěn do ambulantní péče.

Kazuistika pacienta s rozsáhlým popáleninovým traumatemSpecifika ošetřovatelské péče

J. Uhrová, L. Joudlová

Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha

Rozsáhlé popáleninové trauma znamená pro pacienta závažný a často život ohrožující stav, který vyžaduje multidisciplinární péči. S rozvojem intenzivní medicíny se stále zvyšuje počet pacientů, kteří přežívají i velmi rozsáhlé a závažné úrazy. Pacienti jsou ohroženi rozvojem infekce nejen z popálených ploch, ale také z invazivních přístupů, které jsou však nutné pro monitoraci a léčbu. Ošetřovatelská péče o tyto pacienty je velice náročná. Od sester se očekává schopnost rychlého a přesného rozhodování, důslednost, přesnost a empatické cítění. Specifika ošetřovatelské péče autorky demonstrují na kazuistice pacienta s popáleninami II. a III. stupně na 60 % BSA komplikované inhalačním traumatem.


Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se